Číslo hlasovania: 1784
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nebytovej budovy a garážeMestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správu Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov z otvárania a posúdenia súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nebytovej budovy (bývalý kultúrny dom Čerhát) so súpisným číslom 2 s vonkajšími úpravami na p.č. 2025/45 a garáže so súpisným číslom 56 s vonkajšími úpravami na p.č. 2025/51, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, zo dňa 13.3.2006.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: