Číslo hlasovania: 1785
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   zníženie rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov pre Spoločný stavebný úrad, na základe oznámenia Krajského stavebného úradu v Nitre a Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, o sumu 66 tis. Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. mája 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: