Číslo hlasovania: 1787
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy za I. štvrťrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 1/2006 zo dňa 2. februára 2006, podľa rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského úradu Komárno, nasledovne:
 2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39

  Základná škola Komárno, Ul. Komenského č. 3

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno

  Základná škola Komárno, Ul. pohraničná č. 9

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24

  Základná škola Komárno, Ul. rozmarínová č. 1


 3. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na originálne kompetencie na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 17.760,- Sk na vzdelávacie poukazy za I. štvrťrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 1/2006 zo dňa 2. februára 2006, podľa rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského úradu Komárno,
 4. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na cestovné žiakov za I. štvrťrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu Nitra č. 2/2006 zo dňa 3. februára 2006 nasledovne:
 5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39

  Základná škola Komárno, Ul. Komenského č. 3

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno

  Základná škola Komárno, Ul. pohraničná č. 9

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24

  Základná škola Komárno, Ul. rozmarínová č. 1


 6. zvýšenie rozpočtu Základnej školy Komárno, Ul. Komenského č. 3 na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov sumou 20.000,- Sk k oslavám 30. výročia jubilea školy na základe uznesenia č.1390/2006 zo 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 9. marca 2006,

B) berie na vedomie

   zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva na rok 2006 do výšky 73.980 tis. Sk na strane bežných príjmov a bežných výdavkov v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov, vrátane garantovaného minima na rok 2006 od Ministerstva školstva SR,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditeľom základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno

 1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a do rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006,
 2. postupovať v zmysle bodu A/, B/ a C/1 tohto uznesenia.

Termín: 31.05.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: