Číslo hlasovania: 1788
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k správe Finančnej komisie – čas finančná k žiadosti o zmenu rozpočtu Mesta Komárno a základných škôl na rok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

 1. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na štipendium vo výške 66.400,- Sk na základe výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.1757/04-II/1 z 20.apríla 2004 o poskytovaní dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre diea v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre diea v hmotnej núdzi poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 2. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na školské potreby na základe výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 1757/04-II/1 z 20. apríla 2004 o poskytovaní dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre diea v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre diea v hmotnej núdzi, poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského úradu Komárno, nasledovne:
 3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39

  Základná škola Komárno, Ul. Komenského č. 3

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno

  Základná škola Komárno, Ul. pohraničná č. 9

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24

  Základná škola Komárno, Ul. rozmarínová č. 1

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditežom základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

 1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a do rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006,
 2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. mája 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a riaditelia základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: