Číslo hlasovania: 1789
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o zmenu rozpočtu Mesta Komárno a základných škôl na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   žiadosť cirkví - Rímskokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Bratská jednota baptistov, Pravoslávna cirkevná obec a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi - o oslobodenie od dane z nehnuteľností cirkevných objektov na rok 2006.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: