Číslo hlasovania: 1790
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k správe Finančnej komisie – čas finančná k Informatívnej správe o činnosti spoločnosti KOMVaK, a.s. za obdobie január – december 2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informatívnu správu o činnosti spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., za rok 2005.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: