Číslo hlasovania: 1791
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Záverečnému účtu mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. celoročné hospodárenie mesta Komárno za rok 2005 bez výhrad,
 2. plnenie rozpočtu mesta Komárno nasledovne:

 3.   Schválený rozpočet na rok 2005 Upravený rozpočet na rok 2005 Skutočnosť k 31. 12.2005 plnenie %
  Bežné príjmy 358 342 402 294 401 763 99,87%
  z toho príspevky rodičov na potraviny a nespotr. dotácia škôl na vrátenie

  13 855

  13 855

  14 392

  103,88%

  Kapitálové príjmy 135 000 154 733 119 951 77,52%
  Finančné príjmy 55 000 134 257 80 619 60,05%
  SPOLU PRÍJMY 548 342 691 284 602 333 87,15 %
  Príjmy na účte 217

  587 941

   
  Bežné výdavky 352 754 397 961 376 362 94,57%
  z toho výdavky na potraviny detí, mimonormat. prostriedky škôl

  13 855

  13 855

  13 399

  96,71%

  Kapitálové výdavky 180 988 278 723 172 714 61,97%
  Finančné výdavky 14 600 14 600 15 207 104,16%
  SPOLU VÝDAVKY 548 342 691 284 564 283 81,63 %
  Výdavky na účte 218

  550 884

    4. prebytok hospodárenia Mesta Komárno ku dňu 31.decembru 2005 vo výške 37.056.685,50 Sk, z toho prostriedky štátneho rozpočtu cielene určené pre použitie v nasledujúcom roku vo výške 2 739 000,00 Sk.
 5. rozdelenie peňažných prostriedkov do peňažných fondov mesta nasledovne:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. vykonať opatrenia v zmysle odporúčaní audítora k účtovnej závierke mesta Komárno k 31. decembru 2005
 2. Termín: 30. júna 2006
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. dodržať schválený rozpočet mesta Komárno na rok 2006 s tým, že vedúci odborov nesú osobnú zodpovednosť za dodržanie kapitoly odboru.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: