Číslo hlasovania: 1792
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na vydanie súhlasu vlastníka pozemku a uzatvoreniu nájomnej zmluvyMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku na časť pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/3 o výmere 2194 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom umiestnenia sochy „Károly Róbert“, pre Občianske združenie PALATINUS, Polgári társulás, IČO: 36106852 so sídlom Nádvore Európy 1, 945 01 Komárno, na dobu 5 rokov, za nájomné vo výške15 % BDÚ t.j.268,- Sk/m2/rok za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: