Číslo hlasovania: 1793
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na vydanie súhlasu vlastníka pozemku a uzatvorenie nájomnej zmluvyMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku na časť pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/3 o výmere 2194 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno za účelom umiestnenia sochy „II. Endre király“, pre Občianske združenie PALATINUS, Polgári társulás, IČO: 36106852 so sídlom Nádvore Európy 1, 945 01 Komárno, na dobu 5 rokov, za nájomné vo výške 15 % BDÚ t.j.268,- Sk/m2/rok za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: