Číslo hlasovania: 1794
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na nebytové priestory s podlahovou plochou 109,51 m2 na poschodí východného traktu v Dôstojníckom pavilóne, so s.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno na dobu určitú od 1. júla 2006 do 31. júla 2014 za nájomné vo výške 750,- Sk/m2/rok pre účely gynekologickej ambulancie pre GYTAP s.r.o., IČO 35964634, so sídlom Jazmínová 11, 945 04 Komárno, časť Nová Stráž, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 17327/N, s tým, že nebytové priestory môžu slúžiť výlučne na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: