Číslo hlasovania: 1795
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zámenu nehnutežnostíMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   zámenu sociálnej budovy so s.č. 44 na p.č. 10983/2, vedenej na LV 8972 v k.ú. Komárno vo vlastníctve R. F., za inú nehnutežnos vo vlastníctve Mesta Komárno do majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod predmetnou budovou resp. okolitých pozemkov.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: