Číslo hlasovania: 1796
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3389/1 o výmere 354 m2, záhrada, a časť pozemku o výmere cca 100 m2 z p.č. 3389/2 o výmere 353 m2, záhrada, pre J. H. a manželku J. H., nakoľko je uzatvorená platná nájomná zmluva.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: