Číslo hlasovania: 1797
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6480 o výmere 229 m2, zastavaná plocha, pre M. H., J. F., a pre N. F., v rovnakom podiele 1/3 k celku v zmysle § 2 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:
 2. prenájom pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6481 o výmere 395 m2, záhrada, pre M. H., J. F., a pre N. F., každý v podiele po 1/3 k celku na dobu určitú za nájomné vo výške 5,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/1 tohto uznesenia,
 2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podľa bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 1797
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6480 o výmere 229 m2, zastavaná plocha, pre M. H., J. F., a pre N. F., v rovnakom podiele 1/3 k celku v zmysle § 2 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:
  • viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
  • poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,
 2. prenájom pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6481 o výmere 395 m2, záhrada, pre M. H., J. F., a pre N. F., každý v podiele po 1/3 k celku na dobu určitú za nájomné vo výške 5,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:
  • viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/1 tohto uznesenia,
 2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podľa bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: