Číslo hlasovania: 1799
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemokMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku o výmere cca 420 m2 z p.č. 4349/1 o výmere 1509 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom pre R. H., na zabezpečenie práva prechodu a prejazdu k rodinnému domu so s.č. 3009 na p.č. 4349/2, vedeného na LV 6206 v k.ú. Komárno, v jeho vlastníctve. Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne v prospech vlastníka pozemku p.č. 4349/2 o výmere 780 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6206 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: