Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. podľa rozsudku Okresného súdu v Komárne číslo 13C 86/00, ktorý sa stal právoplatný dňa 4.8.2000 a vykonateľný dňa 8.8.2000, pridelenie náhradného bytu do dvojizbového bytu na adrese Ul. budovateľská 54/10 pre H. M. a osôb, ktoré sú v byte prihlásené k trvalému pobytu.
na dobu: neurčitú

2. Zrušenie uznesenia č. 432 A/4.

Zrušenie uznesenia č. 432 A/4 nadobudne platnosť 9.3.2001 za predpokladu, ak G. CS. zaplatí zálohové nájomné a platby za služby spojené s užívaním bytu za obdobie marec - december 2001 v termíne do 9.3.2001.

3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú s G. CS. za predpokladu splnenia bodu 2 tohoto uznesenia.
na dobu : určitú - 1 rok

4. podľa rozsudku Okresného súdu v Komárne číslo 9C 142/00, ktorý sa stal právoplatný dňa 11.8.2000 a vykonateľný dňa 15.8.2000, pridelenie náhradného ubytovania v časti bytu na adrese Ul. budovateľská 58/29 pre E. B. a osôb, ktoré sú v byte prihlásené k trvalému pobytu. V byte na adrese Ul. budovateľská 58/29 bude poskytnuté náhradné ubytovanie v jednej obytnej miestnosti s možnosťou spoločného užívania príslušenstva bytu.
na dobu: neurčitú

5. po uzavretí dohody o zrušení nájmu bytu na adrese Klinčeková 4/30 (garsónka) prideliť dvojizbový byt na adrese Sústružnícka ul. 18/16 pre E. L. a spol..
na dobu: určitú - od dátumu uzatvorenia nájomnej zmluvy do 20 mesiacov, t.j. do času splatenia dlhu na nájomnom a za služby spojené s užívaním bytu po predchádzajúcom nájomníkovi.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok), vyprataním bytu na adrese Bubnová ul. 1/34 (M. a spol.) do bytu na adrese Ul. budovateľská 54/10.
T: 15.3.2001
Z: K. B.

2. uzatvoriť nájomnú zmluvu na byt na Ul. budovateľskej 39/5 s CS. G. na dobu určitú za predpokladu splnenia časti A/2 tohoto uznesenia.
T: 10.3.2001
Z: K. B.

3. podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok), vyprataním bytu na adrese Sústružnícka ul. 18/16 (B. a spol.) do časti bytu na adrese Ul. budovateľská 58/29.
T: 15.3.2001
Z: K. B.

4. po uzavretí dohody o zrušení nájmu bytu na adrese Klinčeková 4/30, pre Eriku LAKATOŠOVÚ a spol. uzatvoriť nájomnú zmluvu na byt na Sústružníckej ul. 18/16 s E. L. a spol. na dobu určitú 20 mesiacov, t.j. do času splatenia dlhu po predchádzajúcom nájomníkovi.
T: priebežne
Z: K. B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
RNDr. Géza Nagy Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tibor Baštrnák  Anton Andrássy
JUDr. Vojtech Novák  Mária Hajabácsová  Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl
 Peter Hamran Mgr. Lajos Szép MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza
Mgr. Imre Andruskó PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő Ing. László Stubendek
Ing. László Győrfy  Miklós Fehér PaedDr. Štefan Bende PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Štefan Zámbó  Mária Vörösová Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Zoltán Sebők

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Hutter Ing. Peter Békési JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: