Číslo hlasovania: 1800
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemokMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj, resp. prenájom časti pozemku o výmere 250 m2 z p.č. 2214/1 o výmere 1430 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre B. B. manželku A. B., pre účely parkovania, nakoľko sa jedná o súvislý pozemok, ktorý bude využívaný ako celok pri riešení koncepcie parkovania v meste.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: