Číslo hlasovania: 1801
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemkov, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 147/9 o výmere 73 m2, zastavaná plocha, a p.č. 160/7 o výmere 534 m2, záhrada, pre K. K., v podiele 33/51 k celku, Zs. K., v podiele 9/51 k celku a S. K., v podiele 9/51 k celku, za cenu 112,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési

   Zdržali sa:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: