Číslo hlasovania: 1802
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na vydanie súhlasu k umiestneniu inžinierskych sietíMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časti pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno:

pre LAFER, s.r.o., IČO 34130586, so sídlom Zlievarenská ulica 32, 945 01 Komárno, vedenú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 1799/N, na dobu 3 roky, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: