Číslo hlasovania: 1803
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k žiadosti o prenájom pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 24 m2 z p.č. 68 o výmere 3485 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre M. H., súkromného podnikateľa, obchodným menom M. H. – HOSTINEC U ČIERNEHO PSA, IČO 41609981, zapísaného v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 410-15390.

B) vyzýva

   M. H., súkromného podnikateľa, obchodným menom M. H. – HOSTINEC U ČIERNEHO PSA, IČO 41609981, zapísaného v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 410 – 15390, na odstránenie letnej terasy zriadenej na časti pozemku o výmere 24 m2 z p.č. 68 o výmere 3485 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, po ukončení letnej sezóny, t.j. do 10. septembra 2006,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie výzvy v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: