Číslo hlasovania: 1804
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na poschodí východného traktu v budove Dôstojníckeho pavilónu so s.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 109,20 m2, pre účely internej ambulancie pre MEDIC–INT, s.r.o., IČO 36280682, so sídlom Komárňanská 13/813, 946 14 Zemianska Olča, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 17748/N, za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená zmluva o nájme s nájomcom A. B., t.j. na dobu do 31. júla 2014, za cenu 750,- Sk/m2/rok, s tým, že nebytové priestory môžu slúžiť výlučne na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu a zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: