Číslo hlasovania: 1807
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   Mestský úrad Komárno ponukovým listom zo dňa 18.10.1994 v zmysle VZN č. 11/1994, schváleného uznesením MZ č. 728/1994 zo dňa 22.09.1994 ponúkol na odpredaj V. Cz. a nebohému manželovi Z. Cz. pozemky p.č. 1723/9 o výmere 305 m2, záhrada, a p.č. 1723/10 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Nová Stráž za cenu 10,- Sk/m2. Pri vypracovaní kúpnej zmluvy pod číslom 741/94-MPO zo dňa 12.12.1994 sa stala administratívna chyba, nakoľko predmetom tejto kúpnej zmluvy bol len pozemok p.č. 1723/9 o výmere 305 m2, záhrada, a pozemok pod záhradnou chatkou p.č. 1723/10 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, nebola pojatá do kúpnej zmluvy,

B) schvaľuje

   odpredaj pozemku, vedeného na LV 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1723/10 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, pre V. Cz., za cenu 10,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: