Číslo hlasovania: 1810
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na výpožičku nebytového priestoruMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytového priestoru so s.č. 3691, ostatný objekt, na p.č. 1818/19, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre CENTRUM ALTERNATÍVNYCH LIEĆENÍ, n.o., IČO 42052017, so sídlom Hradná ulica 2, 945 01 Komárno, pre účely starostlivosti o staršiu generáciu v záujme predchádzaniu civilizačným chorobám, nakoľko Mesto Komárno pri využití pevnosti a jej ochranného pásma bude postupovať v zmysle schválenej „Koncepcie ochrany, revitalizácie a prezentácie Ústrednej pevnosti v Komárne na roky 2006 –2008“.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: