Číslo hlasovania: 1811
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odkúpenie pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 1200 m2 z p.č. 2811 o výmere 1995 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre J. L., z dôvodu, že pozemok nie je zastavateľný, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: