Číslo hlasovania: 1812
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1279/ 2005 zo dňa 01. decembra 2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1279/2005 zo dňa 01. decembra 2005 nasledovne:

A/ schvažuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 642 m2 z p.č. 9692/1 o výmere 1 634 m2, vodná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre P. M. a manželku A. M., za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpeči zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: