Číslo hlasovania: 1814
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 508 o výmere 13 m2, zastavaná plocha, v celosti a spoluvlastníckeho podielu 134/1692 k celku pozemkov p.č. 496 o výmere 247 m2, záhrada, p.č. 497 o výmere 414 m2, zastavaná plocha, a z p.č. 498 o výmere 822 m2, zastavaná plocha, pre A. S., za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: