Číslo hlasovania: 1815
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na prenájom pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere cca 8 m2 z p.č. 2947 o výmere 666 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom umiestnenia novinového stánku, pre P. H..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: