Číslo hlasovania: 1816
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na pozemky, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10213/4 o výmere 3442 m2, zastavaná plocha, p.č. 10213/3 o výmere 44 m2, zastavaná plocha, p.č. 10216 o výmere 30 m2, zastavaná plocha, za účelom prevádzkovania zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov na Harčášskej ceste v Komárne, pre CLEAN CITY spol. s r.o., IČO 31443842, so sídlom Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3451/N, na dobu 10 rokov, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: