Číslo hlasovania: 1817
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na ukončeniu nájomného pomeru dohodou a k uzatvoreniu zmluvy o nájme nebytových priestorovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. uzatvorenie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov v Dôstojníckom pavilóne v Komárne ku dňu 31.07.2006, prenajatých Nadácii pre Univerzitu Jána Selyeho, IČO 36113140 so sídlom Dôstojnícky pavilón, 945 01 Komárno (ďalej len „Nadácia pre Univerzitu Jána Selyeho“), na základe zmluvy o nájme číslo 303/2001-MPO zo dňa 09. mája 2001 po pôvodných užívateľoch:


 2. 1.1. Národný úrad práce 649,13 m2, od 14.06.2001
  1.2. Jókaiho divadlo 218,6 m2, od 26.07.2001
  1.3. Apollo 129 m2, od 11.09.2001
  1.4. Ľudová škola umenia 157 m2, od 11.10.2001
  1.5. Materská škola 447,4 m2, od 03.10.2001
  1.6. NsP Komárno 401,6 m2, od 23.07.2004
  1.7. Podunajská knižnica 626 m2 neboli odovzdané - užíva pôvodný užívateľ,

 3. uzatvorenie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov v Dôstojníckom pavilóne v Komárne ku dňu 31.07.2006, prenajatých Kolégiu Jána Selyeho, IČO 36096113, so sídlom Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, na základe zmluvy o nájme č. 307/99-OOP zo dňa 19.01.2000:
 4. časť bývalej Materskej školy s podlahovou plochou 165 m2, na dobu určitú od 01.03.2000 do 01.03.2020,

 5. uzatvorenie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov v Dôstojníckom pavilóne v Komárne ku dňu 31.07.2006, prenajatých Schola Comaromiensis (Mestská univerzita), IČO 31827047, so sídlom Dôstojnícky pavilón, 945 01 Komárno, na základe zmluvy o nájme zo dňa 20.11.1992:
 6. časť Dôstojníckeho pavilónu s podlahovou plochou 390 m2, na dobu určitú od 01.01.1993 do 31.12.2012,

 7. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Dôstojníckom pavilóne v Komárne dňom 01.08.2006 s Univerzitou J. Selyeho, IČO 37961632, so sídlom Roľníckej školy 1519 (ďalej len „Univerzita J. Selyeho“) za rovnakých podmienok ako s Nadáciou pre Univerzitu Jána Selyeho podľa pôvodnej zmluvy o nájme číslo 303/2001-MPO zo dňa 09. mája 2001 po pôvodných užívateľoch:


 8. 3.1. Národný úrad práce 649,13 m2, od 01.08.2006
  3.2. Jókaiho divadlo 218,6 m2, od 01.08.2006
  3.3. Apollo 129 m2, od 01.08.2006
  3.4. Ľudová škola umenia 157 m2, od 01.08.2006
  3.5. Materská škola 447,4 m2, od 01.08.2006
  3.6. Materská škola 165 m2, od 01.08.2006
  3.7. Podunajská knižnica 626 m2 po skončení nájmu s pôvodným užívateľom
  3.8. Schola Comaromiensis 1 100 m2 od 01.08.2006,

  s tým, že situačný náčrt bude tvoriť prílohu zmluvy a jednotlivé nebytové priestory v zmluve budú označené jednotne v súlade so situačným náčrtom,

  za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o ukončení nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/1, A/2 a A/3 tohto uznesenia a návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/4 tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: