Číslo hlasovania: 1818
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoruMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s podlahovou plochou 401,6 m2 na prízemí budovy Dôstojníckeho pavilónu (priestory po bývalej Nemocnice s Poliklinikou), so s.č. 142 na p.č. 1850, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre S o X R a, s r.o., IČO 36561665, so sídlom Krivá 4, 945 01 Komárno, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 14942/N, po ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov s Nadáciou pre Univerzitu Jána Selyeho, na dobu určitú do 31.07.2014, za účelom rozšírenia a modernizácie oddelenia rtg, za nájomné vo výške 750,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po skončení nájmu s Nadáciou pre Univerzitu Jána Selyeho
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: