Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Jána Zsideka a manž. Moniku, bytom Pettemská 14, Nesvady na liečenie ich detí Bianky a Klaudie vo výške 10 000,- Sk,

2. Bratislavsko - trnavskú arcidiecéznu charitu, Charitatívno-sociálne centrum sv. Benedikta, Palatínová ul. 10, Komárno na zakúpenie tlakomeru a glukomeru v celkovej výške 10 000,- Sk.

B) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 13, Ul. J. Husa 1, Komárno na rekonštrukciu prenajatých priestorov,

2. Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora, 049 02 Muráň 2 na žiadané účely.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Jána Zsideka a manž. Moniku, bytom Pettemská 14, Nesvady na liečenie ich detí Bianky a Klaudie vo výške 10 000,- Sk,

2. Bratislavsko-trnavskú arcidiecéznu charitu, Charitatívno-sociálne centrum sv. Benedikta, Palatínová ul. 10, Komárno na zakúpenie tlakomeru a glukomeru v celkovej výške 10 000,- Sk.

Term.: 15.03.2001
Zodp.: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Vojtech Szabó JUDr. Éva Hortai MUDr. Zoltán Sebők
Ing. Štefan Langschadl RNDr. Géza Nagy JUDr. Vojtech Novák MUDr. Anton Marek
 Mihály Mácza Ing. László Stubendek MUDr. Tibor Baštrnák  Miklós Fehér
PhDr. Éva Dohnanec  Peter Hamran PaedDr. Štefan Bende MUDr. Tamás Hollósy
 Anton Andrássy  Mária Vörösová Ing. László Győrfy Ing. Štefan Zámbó
Ing. Gábor Cséplő  Mária Hajabácsová Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas
Mgr. Štefan Zábojník PhDr. János Kovács

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Hutter

   Nehlasovali: