Číslo hlasovania: 1903
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2006 (tvorí prílohu uznesenia),

B) ukladá M. C., hlavnému kontrolórovi mesta

   vykonávať kontrolnú činnosť podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedný: hlavný kontrolór
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: