Číslo hlasovania: 1990
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uzneseníMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 04.10.2006,

B) mení

 1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1532/2006 nasledovne:
 2. Mestské zastupiteľstvo v Komárne

  A) schvaľuje

     prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 4/31 v Komárne pre J. O. a manž. M. O., s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 1 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

 3. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1538/2006 nasledovne:
 4. Mestské zastupiteľstvo v Komárne

  A) schvaľuje

     uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

  1. Š. F. a E. F.
  • bytu Dvorská ul. 11/4, Komárno,

     ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

 5. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1539/2006 nasledovne:
 6. Mestské zastupiteľstvo v Komárne

  A) schvaľuje

     uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v bytovom dome v osade Kolož na p.č. 12919 so súp. č. 91 na LV č. 1348 pre žiadateľov:

  1. P. D.,
 7. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1368/2006 zo dňa 26. januára
 8. 2006 nasledovne:

  Mestské zastupiteľstvo v Komárne

  A) schvaľuje

     uzatvorenie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti, časti pozemku z p.č. 988/1 o výmere 5 280 m2, ostatná plocha (škvárové futbalové ihrisko na štadióne KFC) a budovy s prezliekárňami a sociálnymi zariadeniami bez súp.č. na p.č. 992/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre T. G., podnikateľa, obchodným menom T. G. – TIGA, IČO: 35049979, zapísaného v živnostenskom registri ObÚ Komárno, číslo živnostenského registra 401-5779, na dobu 20 rokov od 1. 11. 2006 do 31.10. 2026, za nájomné 1.000,- Sk/ročne, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) zrušuje

uznesenie č. 1186/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľa uznesenie č. 1595/2006 – pre nezáujem zo strany žiadateľa uznesenie č. 1668/2006 – pre nezáujem zo strany žiadateľa


Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: