Číslo hlasovania: 1991
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA “Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“.

B) žiada M. S., projektového manažéra projektu ISPA a I. F., riaditeľa spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

   predložiť do Mestského zastupiteľstva v Komárne informatívnu správu o skončení skúšobnej prevádzky novej ČOV Komárno.

Termín: január 2007
Zodpovední: projektový manažér riaditeľ spoločnosti
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: