Číslo hlasovania: 1995
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   prideliť 1-izbový byt na Ul. Gen. Klapku 10/7 v Komárne pre Š. G., podľa § 4 ods. 1 písm. j) a ods. 2 VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, 3 roky,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: