Číslo hlasovania: 1997
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľom:

   V. L. v zastúpení opatrovníčkou M. Ő.

   ktorý v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatil celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podal žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: