Číslo hlasovania: 1999
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časťMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno, Ul. priateľstva 2, Komárno, na zakúpenie šijacieho stroja pre mentálne postihnutú mládež vo výške 19.040,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno, Ul. priateľstva 2, Komárno, na zakúpenie šijacieho stroja pre mentálne postihnutú mládež vo výške 19.040,- Sk v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31. októbra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: