Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Rozpočtu mesta


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

návrh rozpočtu na rok 2001 je spracovaný ako vyrovnaný rozpočet

B) schvaľuje

1. Objem príjmov spolu vo výške 201.374 tis. Sk
v tom:
a) daňové príjmy 107.624 tis. Sk
b) nedaňové príjmy 14.710 tis. Sk
c) predaj majetku 13.500 tis. Sk
d) granty 27.740 tis. Sk
e) príjmy z fondov 10.800 tis. Sk
f) prijaté úvery 27.000 tis. Sk

2. objem výdavkov spolu vo výške 201.374 tis. Sk
v tom:
a) bežné výdavky 112.238 tis. Sk
b) kapitálové výdavky 89.136 tis. Sk
c) splácanie istiny 300 tis. Sk

3. menovitý zoznam stavieb rozvojového programu
a) menovitý program stavieb rozvojového programu a ich technologického zhodnotenia podľa upravenej predlohy
b) u príspevkových organizácií podľa predlohy

4. Príspevok na stravovanie detí v školských a predškolských zariadeniach vo výške 10,- Sk denne na poskytnutý obed na rok 2001 a na stravovanie dôchodcov vo výške 13,- Sk denne na poskytnutý obed.

5. Zmenu splátkového kalendára úverov prijatých na základe Zmlúv o úvere č.20/013/99 a č. 20/024/00 nasledovne:
- Splátky z úveru č.20/013/00, splácané štvrťročne, odklad od 24.03.2001 do 24.03.2002.
- Splátky úveru č.20/024/00, splácané mesačne do 27., odklad od 27.02.2001 do 27.02.2002

C) stanovuje

limity rozpočtu na rok 2001 nasledovne:

1/ výdavky celkom 201.374 tis. Sk
z toho:
MsP 8.768 tis. Sk
MsÚ 30.110 tis. Sk

2/ kapitálové výdavky
KOMVak a.s. 7.400 tis. Sk
Výstavba mesta 54.700 tis. Sk
MsÚ 4.150 tis. Sk
Infraštruktúra 2.086 tis. Sk
Nákup nehnuteľnosti 17.500 tis. Sk
Daň z prevodu prechodu nehnuteľností 2.500 tis. Sk

3/ Mzdy, platy a OOV:
MPCR 5.560 tis. Sk
MsKS 3.303 tis. Sk
Schola Comaromiensis 1.030 tis. Sk
MsP 5.650 tis. Sk
MsÚ 12.890 tis. Sk

4/ Príjmy príspevkových a rozpočtových organizácií:
MPCR 14.000 tis. Sk
Schola Comaromiensis 1.810 tis. Sk
MsKS 5.332 tis. Sk

5/ príspevok príspevkových organizácií
MPCR 3.000 tis. Sk
MsKS 5.150 tis. Sk
Schola Comaromiensis 450 tis. Sk

6/ dotáciu na činnosť pre Com-Média vo výške 3.000 tis. Sk

7/ dotácia na MHD podľa dohody dopravnej komisie a SAD vo výške 1.000 tis. Sk

8/ zaplatenie záväzkov voči REKO spol. s r.o. za rok 2000 vo výške 2.090.560,54 Sk

D) ukladá

prednostovi MsÚ v prípade prekročenia príjmovej časti rozpočtu predložiť návrh použitia finančných zdrojov MZ.

E) ukladá

riaditeľom príspevkových organizácií odpisy vynaložiť na udržanie stavu investičného majetku

F) ukladá

prednostovi MsÚ štvrťročne vyhodnotiť rozpočet mesta a predložiť na schválenie MsZ do jedného mesiaca po ukončení štvrťroka.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28


   Za:
MUDr. Peter Tóth  Attila Farkas  Mária Hajabácsová JUDr. Éva Hortai
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Zoltán Sebők Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tibor Baštrnák
 Mária Hutter PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
Ing. Vojtech Szabó Ing. Péter Bábi MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy PaedDr. Štefan Bende

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép
 Mária Vörösová  Anton Andrássy

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács  Mihály Mácza  Peter Hamran

   Nehlasovali:
Ing. Peter Békési