Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o plnení koncepcie bytovej politiky mesta Komárna za rok 2000


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu o plnení koncepcie bytovej politiky Mesta Komárna za rok 2000

B) konštatuje, že

projekčne je pripravená výstavba byt. objektov A/1, A/2 s počtom 77 b.j. a mesto vyvíja úsilie, aby výstavba týchto nájomných bytov bola zahájená ešte v roku 2001 z prostriedkov štátnej dotácie, z úverov štátneho fondu bývania a z vlastných zdrojov.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
Ing. Štefan Langschadl  Mária Vörösová  Peter Hamran PhDr. János Kovács
PaedDr. Štefan Bende Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy  Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas MUDr. Tibor Baštrnák Ing. László Stubendek
 Mária Hajabácsová Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Vojtech Novák RNDr. Géza Nagy
Ing. Peter Békési Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy  Miklós Fehér
Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. Éva Dohnanec

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 20 - spresnenie bod B
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o plnení koncepcie bytovej politiky mesta Komárna za rok 2000


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu o plnení koncepcie bytovej politiky Mesta Komárna za rok 2000

B) konštatuje, že

projekčne je pripravená výstavba byt. objektov A/1, A/2 s počtom 77 b.j. a mesto vyvíja úsilie, aby výstavba týchto nájomných bytov bola zahájená ešte v roku 2001 z prostriedkov štátnej dotácie, z úverov štátneho fondu bývania a z vlastných zdrojov.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Mihály Mácza  Miklós Fehér Mgr. Lajos Szép
 Mária Hajabácsová  Attila Farkas  Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó RNDr. Géza Nagy MUDr. Anton Marek
MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács  Anton Andrássy Mgr. Imre Andruskó JUDr. Vojtech Novák
 Peter Hamran PhDr. Éva Dohnanec Ing. Gábor Cséplő JUDr. Éva Hortai
 Mária Hutter Ing. Štefan Langschadl

   Nehlasovali: