Číslo hlasovania: 2000
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časťMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre Židovskú náboženskú obec v Komárne, Eötvösova 15, Komárno, na zabezpečenie balíkov a knižných darov z príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry a Deň MICVA vo výške 5.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre Židovskú náboženskú obec v Komárne, Eötvösova 15, Komárno, na zabezpečenie balíkov a knižných darov z príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry a Deň MICVA vo výške 5.000,- Sk v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31. októbra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: