Číslo hlasovania: 2001
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe o zabezpečení mestskej autobusovej dopravy v Meste Komárno na rok 2007 „Podmienky pre uzatvorenie zmluvy o výkone vo verejnom záujme“Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   podklady, technické požiadavky a podmienky na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v Komárne a pre uzatvorenie zmluvy o výkone vo verejnom záujme na rok 2007:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripravi podklady pre uzatvorenie zmluvy o výkone vo verejnom záujme na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v Komárne na rok 2007 v súlade s bodom A/ uznesenia.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: