Číslo hlasovania: 2002
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Návrhu Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt NKP – Pevnostného systému Komárna a jeho ochranného pásmaMestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt NKP – Pevnostného systému Komárna a jeho ochranného pásma. Zásady tvoria prílohu uznesenia.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: