Číslo hlasovania: 2003
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Informatívnej správe odbornej komisie na posúdenie návrhu Zásad ochrany pamiatkovej zóny KomárnaMestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informatívnu správu odbornej komisie na posúdenie návrhu Zásad ochrany pamiatkovej zóny Komárna.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: