Číslo hlasovania: 2005
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   rozpis nerozdelených normatívnych finančných prostriedkov od Ministerstva školstva SR pre základné školy v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 po obdržaní upresnení od Krajského školského úradu Nitra v alikvotnej čiastke podža počtu detí ku dňu 15. septembra 2006 a zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno – prenesená kompetencia na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov nasledovne:

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditežom základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

  1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditelia základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárna
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: