Číslo hlasovania: 2007
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno a škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia č. 1575/2006 zo dňa 6. júla 2006 nasledovne:

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

 1. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy za II. štvrrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 15/2006 z dňa 2. mája 2006, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského radu Komárno nasledovne:
 2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  - vo výške 100.800,- Sk

  Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

  - vo výške 152.880,- Sk

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  - vo výške 83.760,- Sk

  Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno

  - vo výške 64.800,- Sk

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  - vo výške 163.680,- Sk

  Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

  - 108.000,- Sk

 3. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na originálne kompetencie na rok 2006 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky vo výške 17.760,- Sk na vzdelávacie poukazy za II. štvrrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 15/2006 zo dňa 2. mája 2006, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského radu Komárno,
 4. Zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základný h škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky na cestovné žiakov za II. štvrrok 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu Nitra č. 14/2006 zo dňa 3. mája 2006, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry mestského radu Komárno nasledovne:
 5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  - vo výške 7.434,- Sk

  Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

  - vo výške 81.184,- Sk

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  - vo výške 6.310,- Sk

  Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno

  - vo výške 16.992,- Sk

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  - vo výške 80.999,50 Sk

  Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

  - vo výške 17.203,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditežom škôl so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

 1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a do rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2006,
 2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.
 3. Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditelia základných škôl
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: