Číslo hlasovania: 2008
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2006 – hmotná núdzaMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na štipendium vo výške 79.000,- Sk za II. štvrťrok 2006 a na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 1.086.922,- Sk za I. polrok 2006 na základe výnosu č. 1757/04-II/1 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 20. apríla 2004 o poskytovaní dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na základe rozpisu Odboru školstva a kultúry,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.
  3. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: