Číslo hlasovania: 2009
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2006 – odchodnéMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na odchodné zamestnancom v roku 2006 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 64/2006 z dňa 14. septembra 2006 nasledovne:

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24 – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditežom škôl so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

  1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a do rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2006,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditelia základných škôl
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: