Číslo hlasovania: 201 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne.

B) zrušuje uzn. č. 665/A/3/2001

C) schvaľuje zmenu uznesenia č. 623/B/2001 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
B) schvaľuje

odkúpiť spoluvlastnícky podiel 799/1000 NSP Komárno na budove a pozemku Zdravcentra, ležiace na p.č. 136 v k.ú. Komárno, za cenu podľa znaleckého posudku.

Do uznesenia sa vkladá ďalší bod:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
E) ukladá

mestskému úradu
vypracovať návrh na zmenu rozpočtu vyplývajúcu z uzn. č. 623/B/2001.

D) zrušuje uzn. č. 731/A/B/2002

E) konštatuje, že

druhá veta uzn. MsZ č. 731/2002 zo dňa 21.02.2002 v bode C) k Návrhu na riešenie problematiky neplatičov nájomného bytu a služieb spojených s užívaním mestských bytov odporuje § 18 a nasl. zák. č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 11 ods. 3) VZN mesta Komárno č. 18/1996, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 10/1996 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno.

F) pozmeňuje

uzn. č. 731/2002 v bode C) s tým, že druhá veta sa vypúšťa.




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Helena Belokosztolszká MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Peter Tóth MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Farkas  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép MUDr. Ludovít Horváth
PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó Ing. Gábor Cséplő
 Miklós Fehér  Mária Hutter Ing. Peter Takács RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Langschadl Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy
PaedDr. Štefan Bende

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Péter Bábi  Mihály Mácza Ing. Peter Békési
Ing. Vojtech Szabó

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 201 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne.

B) zrušuje uzn. č. 665/A/3/2001

C) schvaľuje zmenu uznesenia č. 623/B/2001 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
B) schvaľuje

odkúpiť spoluvlastnícky podiel 799/1000 NSP Komárno na budove a pozemku Zdravcentra, ležiace na p.č. 136 v k.ú. Komárno, za cenu podľa znaleckého posudku.

Do uznesenia sa vkladá ďalší bod:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
E) ukladá

mestskému úradu
vypracovať návrh na zmenu rozpočtu vyplývajúcu z uzn. č. 623/B/2001.

D) zrušuje uzn. č. 731/A/B/2002

E) konštatuje, že

druhá veta uzn. MsZ č. 731/2002 zo dňa 21.02.2002 v bode C) k Návrhu na riešenie problematiky neplatičov nájomného bytu a služieb spojených s užívaním mestských bytov odporuje § 18 a nasl. zák. č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 11 ods. 3) VZN mesta Komárno č. 18/1996, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 10/1996 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno.

F) pozmeňuje

uzn. č. 731/2002 v bode C) s tým, že druhá veta sa vypúšťa.




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Gábor Cséplő
MUDr. Peter Tóth  Mária Hutter MUDr. Zoltán Sebők Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Vojtech Szabó PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Mácza Ing. László Győrfy
Ing. Peter Takács Ing. Peter Békési PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Zámbó
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép  Attila Farkas
Ing. Štefan Langschadl  Anton Andrássy

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 201 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne.

B) zrušuje uzn. č. 665/A/3/2001

C) schvaľuje zmenu uznesenia č. 623/B/2001 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
B) schvaľuje

odkúpiť spoluvlastnícky podiel 799/1000 NSP Komárno na budove a pozemku Zdravcentra, ležiace na p.č. 136 v k.ú. Komárno, za cenu podľa znaleckého posudku.

Do uznesenia sa vkladá ďalší bod:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
E) ukladá

mestskému úradu
vypracovať návrh na zmenu rozpočtu vyplývajúcu z uzn. č. 623/B/2001.

D) zrušuje uzn. č. 731/A/B/2002

E) konštatuje, že

druhá veta uzn. MsZ č. 731/2002 zo dňa 21.02.2002 v bode C) k Návrhu na riešenie problematiky neplatičov nájomného bytu a služieb spojených s užívaním mestských bytov odporuje § 18 a nasl. zák. č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 11 ods. 3) VZN mesta Komárno č. 18/1996, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 10/1996 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno.

F) pozmeňuje

uzn. č. 731/2002 v bode C) s tým, že druhá veta sa vypúšťa.




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 201 - spresnenie Bod D
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne.

B) zrušuje uzn. č. 665/A/3/2001

C) schvaľuje zmenu uznesenia č. 623/B/2001 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
B) schvaľuje

odkúpiť spoluvlastnícky podiel 799/1000 NSP Komárno na budove a pozemku Zdravcentra, ležiace na p.č. 136 v k.ú. Komárno, za cenu podľa znaleckého posudku.

Do uznesenia sa vkladá ďalší bod:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
E) ukladá

mestskému úradu
vypracovať návrh na zmenu rozpočtu vyplývajúcu z uzn. č. 623/B/2001.

D) zrušuje uzn. č. 731/A/B/2002

E) konštatuje, že

druhá veta uzn. MsZ č. 731/2002 zo dňa 21.02.2002 v bode C) k Návrhu na riešenie problematiky neplatičov nájomného bytu a služieb spojených s užívaním mestských bytov odporuje § 18 a nasl. zák. č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 11 ods. 3) VZN mesta Komárno č. 18/1996, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 10/1996 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno.

F) pozmeňuje

uzn. č. 731/2002 v bode C) s tým, že druhá veta sa vypúšťa.




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 201 - spresnenie Body E, F
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne.

B) zrušuje uzn. č. 665/A/3/2001

C) schvaľuje zmenu uznesenia č. 623/B/2001 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
B) schvaľuje

odkúpiť spoluvlastnícky podiel 799/1000 NSP Komárno na budove a pozemku Zdravcentra, ležiace na p.č. 136 v k.ú. Komárno, za cenu podľa znaleckého posudku.

Do uznesenia sa vkladá ďalší bod:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
E) ukladá

mestskému úradu
vypracovať návrh na zmenu rozpočtu vyplývajúcu z uzn. č. 623/B/2001.

D) zrušuje uzn. č. 731/A/B/2002

E) konštatuje, že

druhá veta uzn. MsZ č. 731/2002 zo dňa 21.02.2002 v bode C) k Návrhu na riešenie problematiky neplatičov nájomného bytu a služieb spojených s užívaním mestských bytov odporuje § 18 a nasl. zák. č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 11 ods. 3) VZN mesta Komárno č. 18/1996, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 10/1996 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno.

F) pozmeňuje

uzn. č. 731/2002 v bode C) s tým, že druhá veta sa vypúšťa.




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: