Číslo hlasovania: 2010
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2006 – kultúrne poukazyMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na kultúrne poukazy na školách na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, číslo: MK-01995/2006/AP v celkovej výške 16.370,- Sk a 5% spoluúčasť prijímateľa, podľa článku 2., bod 2. zmluvy z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006, kapitola Odboru školstva a kultúry 08.2.0.9 položka 637004 v celkovej výške 862 - Sk, nasledovne:

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno

  1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B 1 tohto uznesenia.

    Termín: 31. decembra 2006
    Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditelia základných škôl
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: