Číslo hlasovania: 2011
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2006 - zmena kódu zdrojaMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky v celkovej výške 916 tis. Sk od Ministerstva školstva SR nasledovne:

Položka Kód zdroja SUMA
cestovné žiakom 111 - 337 tis. Sk
cestovné žiakom 131 - 337 tis. Sk
odchodné 111 - 172 tis. Sk
odchodné 131 - 172 tis. Sk
vzdelávacie poukazy 111 - 407 tis. Sk
vzdelávacie poukazy 131 - 407 tis. Sk

   jedná sa o účelové finančné prostriedky z rozpočtu Ministerstva školstva SR z predchádzajúceho roka,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditežom základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

  1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B 1 tohto uznesenia.
  3. Termín: 31. decembra 2006
    Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditelia základných škôl
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: