Číslo hlasovania: 2012
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o úpravu rozpočtu Strediska služieb škole na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu Strediska služieb škole v Komárne na strane bežných príjmov a bežných výdavkov sumou 597 tis. Sk na mzdové náklady z rezervného fondu mesta Komárno na rok 2006,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a P. A., riaditeľovi Strediska služieb škole v Komárne

  1. premietnuť zmeny rozpočtu do rozpočtu mesta Komárno a Strediska služieb škole v Komárne na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A a B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a riaditeľ Strediska služieb škole v Komárne

C) ukladá P. A., riaditeľovi Strediska služieb škole v Komárne

   predložiť výkaz vykonaných prác pre školské zariadenia mesta za rok 2006 a porovnanie nákladov pri vykonaní prác externými firmami.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ Strediska služieb škole v Komárne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: